Samarbejde

Arbejdsgrundlag

Det centrale råd består af overordnet ledelses repræsentant samt en repræsentant fra hvert lokalt pårørenderåd under Bostederne i Skanderborg. Medlemmerne udpeges af de lokale råd.

Den overordnede opgave er udveksling af erfaringer og informationer fra hele organisationen, så de lokale aktiviteter ses  i organisations sammenhæng og de overordnede spørgsmål i organisationen formidles lokalt. Der informeres skriftligt fra ledelsen inden hvert møde.

Desuden er planlægning af og indkaldelse til det årlige Stormøde en opgave for det centrale råd.

Der afholdes minimum 2 møder årligt, og der arbejdes i overensstemmelse med ”Aftale for det formaliserede samarbejde mellem ledelse og Pårørendeforening ved Bostederne Skanderborg” fra 2013.

Vigtigheden af samarbejde

Som pårørende er du en vigtig samarbejdspartner for os. Du kender din datter, søn, søster eller bror og kan hjælpe os med at forstå hans eller hendes livsituation, så vi kan give den bedste hjælp. Vi ser pårørende og venner i borgerens netværk som en vigtig ressource. Derfor arbejder vi som medarbejderne aktivt på at inddrage jer og samarbejde med jer.

 

Selvbestemmelse

Brugerens ret til selvbestemmelse er en grundlæggende rettighed, som er fastsat i lovgivningen. Derfor er de pårørendes mulighed for indflydelse, inddragelse og information i forhold til borgerens sag underordnet brugerens ret til selvbestemmelse.

Det er borgeren selv, der afgør, hvem i det sociale netværk som den pågældende ønsker at inddrage.

 

Tavshedspligt

Medarbejdere i hjemmevejledningen er omfattet af tavshedspligt (jf. forvaltningslovens § 27). Det betyder, at oplysninger om brugerens private forhold kun kan videregives til eksempelvis pårørende, hvis brugeren er indforstået med det.

 

Undtagelser

Der er enkelte undtagelser fra tavshedspligten. For eksempel hvis en bruger er til fare for sig selv eller andre, eller hvis videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling, kan tavshedspligten tilsidesættes (jf. forvaltningslovens § 28 stk. 2). I praksis vil det dog oftest være andre myndigheder, der informeres i de tilfælde, hvor tavshedspligten tilsidesættes.

Det betyder, at medarbejderne ikke kan videregive personlige oplysninger uden et samtykke fra brugeren. Dog vil pårørende altid kunne få overordnede og generelle oplysninger, fx om hvilke tilbud, der findes til personer med en bestemt problemstilling, information om, hvornår medarbejderne normalt vil kontakte politiet, eller om procedurer ved indlæggelse på hospital.